Sovětský tábor u dolu Jan-Karel

Tento tábor byl zřízen na jaře roku 1943 v blízkosti dolu Jan-Karel (dnes důl ČSA), aby nemuseli zajatci nasazení na práci v dole přecházet přes celé město z jiných táborů. Zajatí sovětští vojáci z tohoto tábora pracovali výlučně na dobývání uhlí, bylo jich zde internováno až 1500. V lednu 1945 s ohledem na přibližující se frontu byli odvedeni neznámo kam. Podařilo se nám určit jeho přesnou polohu a dokonce nalézt pozůstatky ostnatého drátu.

Přesná lokalizace tohoto tábora byla dosud neznámá. O jeho existenci napovídala svědectví pamětníků, která zachytila Karin Lednická. Tito pamětníci však kvůli nevratným změnám krajiny nebyli schopni přesně lokalizovat místo, na němž se tábor nacházel. To jsme našli až s využitím postupu popsaného v úvodu.

Dnes se jedná o místo na kraji lesa porostlé listnatými stromy bez zjevných pozůstatků viditelných na první pohled (severní část tábora se pak nachází na zastavěném území dolu ČSA). Ovšem hned na povrchu jsme zde nalezli, oproti jiným táborům, značné množství roztroušených artefaktů, které svědčí o lidském osídlení – zejména podrážky bot, kuchyňské vybavení (hrnečky, talíře, lžíce), množství různých ampulek, zřejmě na léky, a dalších lahviček. Na jedné byl nápis „Centrální mlékárna akc. spol. Mor. Ostrava“, který nám přináší rámcovou dataci, jelikož tento podnik existoval v rozmezí let 1924 – 1948. Je tedy možné, že pochází od vězňů, ale stoprocentní jistotu nemáme, lahvička mohla pocházet i z doby před existencí tábora, nebo i po něm. Není totiž vyloučené, že baráky byly po skončení války využívány k přechodnému bydlení civilních osob (tyto informace je ovšem nutné ještě ověřit).

Nadto jsme zde objevili sondu neznámého účelu; jedná se o úzký řez v délce několika desítek metrů (zřejmě prospekční sonda, ale není jistý její původ). Zajímavé ovšem je, že vede přesně podél štítových stěn vězeňských baráků. Na jeho dně jsme v jednom místě rozpoznali čtvercovou betonovou konstrukci. V italském táboře jsme nalezli zcela identickou, ovšem kompletně odhalenou, takže jsme byli schopni určit její účel. Jedná se o septik napojený na kanalizaci. Zajímavostí je, že se v obou táborech nachází ve stejné pozici – zvnějšku u štítové stěny vězeňského baráku. Ačkoliv se dodnes žádné stavby táborů nezachovaly, tyto objekty stále fixují jejich polohu.

Panoramatická fotografie prospekční sondy:

Dalším významným objevem byl relikt plotu, jehož umístění velmi dobře koresponduje s perimetrem tábora. Matoucí je výrazná proláklina, v níž se nachází, ale tu ztotožňujeme s poklesem reliéfu kvůli poddolování. V blízkosti plotu se nacházela také studna. Že se opravdu jednalo o tábor, nám potvrdil nález fragmentu ostnatého drátu vrostlého do stromu. Nachází se v blízkosti v plotu, navazuje na něj, i když s určitým vychýlením, které však může být výsledkem různých faktorů – pokles půdy, odchylka v měření GPS, posun v zasazení historického ortofoto snímku.

Panoramatická fotografie pozůstatků oplocení:

Předchozí článekDalší článek